ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ

បទ “ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ” របស់កញ្ញាមាស សុខសោភា ទាក់ទាញអ្នកចូលមើលបានជាង ១ លានដង-Single

បទ “ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ” របស់កញ្ញាមាស សុខសោភា ទាក់ទាញអ្នកចូលមើលបានជាង ១ លានដង

បទ “ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ” របស់កញ្ញាមាស សុខសោភា ទាក់ទាញអ្នកចូលមើលបានជាង ១ លានដង 960 960 MSP Admin

បទ “ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ” របស់កញ្ញាមាស សុខសោភា ទាក់ទាញអ្នកចូលមើលបានជាង ១ លានដង

បទចម្រៀងថ្មីបំផុតរបស់កញ្ញា មាស សុខសោភា ក្រោមចំណងជើងថា “ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ” បានចេញជា Teaser កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះ និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យ និងអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកទូទៅ។ read more

    Soursdey!

    Welcome to the official Meas Soksophea website and fan club featuring Meas soksophea music, videos, photos, news and more. “Thank you everyone for all your love and support, I hope you continue to support me throughout my career. I will do my best to produce music that you love and hopefully makes an impact to all generations and ages. Lots and love, blessings and best wishes to you all” – Meas Soksophea

    SEE MORE:

    Meas Soksophea Profile
    Meas Soksophea Profile