មាសសុខសោភាក្នុងថ្ងៃ ០៨ មីនា/Meas Soksophea on Friday 08, March, 2013

មាសសុខសោភាក្នុងថ្ងៃ ០៨ មីនា
នាឱកាសទិវាបុណ្យសិទធិនារី ០៨ មីនា ខាងមុខសនេះ មាសសុខសោភាក្៏នឹងមានវត្តមានក្នុងការរបគុុំត្ន្រនតីដ៏ធុំមួយផងដដរ សោយនាងបានសលើក្ស ើងថា៖ «អ្នក្ទុំងអ្ស់គ្នននឹងជួបជាមួយនាងខ្ុុំសៅក្នុងការរបគុុំត្ន្រនតីដ៏ធុំមួយសៅសកាេះសពរជនាថ្ងៃទី ០៨ ដខមីនា ឆ្នុំ២០១៣ខាងមុខសនេះ ដដលសរៀបចុំស ើងសោយបណ្តតញោានីយ៍ទូរទសសន៍CTN សដើមបីអ្បអ្រគុំរប់ខួប១០ឆ្នុំរបស់បណ្តតញោានីយ៍ទូរទសសន៍CTN ស ើយទនទឹមនឹងសនេះ ក្៏សដើមបីអ្បអ្រទិវាបុណ្យសិទធិនារីផងដដរ ។ នាងខ្ុុំពិត្ជារីក្រាយខាលុំងណ្តស់ សោយបណ្តតញោានីយ៍ទូរទសសន៍បានផតល់ក្ិត្តិយសអ្ស្ជើញរូបនាងខ្ុុំ ឲ្យសដមតងក្នុងការរបគុុំត្ន្រនតីដ៏ធុំមួយសនេះ សររេះក្នុងឱកាសសនាេះនឹងមានតារាលបីៗជាត្ិនិងអ្នតរជាត្ិជាសរចើនរូបចូលរួមសដមតង សដើមបីញុុំងឲ្យបរិកាសថ្នការរបគុុំត្ន្រនតីកាន់ដត្អ្ោារយ ស ើយចុំសរេះរូបនាងខ្ុុំផ្ទទល់ក្៏នឹងសលើក្យក្បទចសរមៀងងមីៗរបស់ខ្ុុំយក្សៅសដមតង សដើមបីក្ុំដរអារមមណ្៍ទសសនិក្ជនទុំងអ្ស់គ្ននផង ដដរ ។ មយ៉ាងវិញសទៀត្ សៅថ្ងៃទី ០៨ ដខមីនាខាងមុខសនេះ នាងខ្ុុំមាសសុខសោភា ក្នុងនាមនាងខ្ុុំជាស្រសតីមួយរូបដដរ នាងខ្ុុំសូមជូនពរឲ្យស្រសតីទុំងអ្ស់គ្ននជួបរបទេះដត្សុំណ្តងលអ និងសុខភាពលអរគប់ៗគ្នន សររេះស្រសតីជាក្មាលុំងចលក្រមួយដ៏សុំខាន់មិនអាចខវេះបានក្នុងសង ម ស្រសតីជាមាតាពិភពស ក្ សយើងរត្ូវចូលរួមទុំងអ្ស់គ្ននសដើមបីលុបបុំបាត្់សោលរគប់ទរមង់ទុំងអ្ស់ថ្នការសរើសសអ្ើងស្រសតីសភទ អ្វីដដលបុរសអាចសធវើបាន ស្រសតីក្៏អាចសធវើបានដូចគ្នន ដូសចនេះទុំងបុរសទុំងស្រសតី សុទធដត្ជាធនធានមនុសសដ៏សុំខាន់ និងជាចរនតដដលមិនអាចកាត្់ផ្ទតច់សចញពីគ្ននបានក្នុងក្ិចាអ្ភិវឍន៍ន៍របសទស សដើមបីឈានសឆ្ពេះសៅរក្ភាពរីក្ចសរមើនសជឿនសលឿន សមស្សបសៅនឹងទិវាបុណ្យសិទធិនារីខួបសលើក្ទី១០២ឆ្នុំសនេះ ដដលសធវើស ើងសរកាមរបធានបទ “សិទធិសសមើគ្នន ឱកាសដូចគ្នន សដើមបីពសនលឿនក្ិចាអ្ភិវឍន៍ន៍” ។
សោយៈ រគី ស្សីនាង

Meas Soksophea on Friday 08, March, 2013
On International Women’s Day 08, March, 2013 the famous Cambodian singer, Meas Soksophea, will have attendance in a big concert. She said “All of the audiences are going to meet me in a big concert at Diamond Island on 08, March, 2013. This event is prepared by Cambodian Television Network CTN for appreciate 10 anniversaries of Cambodian Television Network CTN. In addition, to be enthusiastic for International Women’s Day. She added that, I am very happy that Cambodian Television Network CTN gives honor and invites me to participate in this concert. In this special occasion it will have the national ‘stars and international ‘stars are join to make fantastically in this concert. And for myself I will take my new songs to show for the audiences. Otherwise on 08, March, 2013 I am Meas Soksophea on behalf of women I wish all of women have good luck and good health. Due to women is the moral force that is very importance for society, because women are the mother ‘world. So we have to join together to abolish all the shape that show about discrimination of women, and what the men can do women also can do. So both women and men are almost human resources and become a network that cannot disconnect for develop the country to achieve forwardness in the same time of the 102 anniversaries of International Women’s Day that celebrate under topic “Equal Right Equal Chance for Increasing Development”.

Translated by S. Sam


 

Back